Korzystanie z witryny meridium-tlumaczenia.com.pl oznacza zgode na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na umieszczanie ciasteczek na swoim komputerze, musicie wyłączyć obsługę ciastek w swojej przeglądarce.
Akceptuje Polityke plików cookies (Nie pokazuj mi wiecej tego powiadomienia).

Regulamin działalności

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń "MERIDIUM":

§1 Postanowienia ogólne

1. Biuro Tłumaczeń "MERIDIUM" - w dalszej części niniejszego Regulaminu zwane Biurem - zajmuje się tłumaczeniami pisemnymi oraz świadczeniem usług pokrewnych (korekta tłumaczenia, uwierzytelnianie tłumaczeń), na rzecz Klientów Instytucjonalnych oraz Klientów Prywatnych, zwanych dalej Zleceniodawcami.

2. Tłumaczenia realizowane s± zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz treści± Cennika, któgo aktualna wersja znajduje się zawsze na stronie internetowej Biura.

§2 Składanie zamówień

1. Warunkiem wykonania tłumaczenia jest wypełnienie przez Zleceniodawcę i przesłanie do Biura dostępnego na stronie internetowej formularza zamówienia.

2. Wypełniony dokument zamówienia może zostać również dostarczony do Biura osobiście, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej w formie zał±cznika.

3. Jeśli dany Zleceniodawca składa zamówienie po raz pierwszy, a rachunek za wykonan± uslugę tłumaczenia będzie wystawiony na firmę, zobowi±zany jest on również do dostarczenia kopii aktualnych dokumentów rejestrowych firmy. Dokumenty mog± zostać przesłane do Biura faksem, zeskanowane mailem lub dostarczone osobiście.

4. Biuro przyjmuje zlecenia od poniedziałku do pi±tku w godzinach 8:00 do 16:00. Jeśli zamówienie wysłane zostanie po godzinach pracy Biura, za dzień ich otrzymania uważany jest kolejny dzień roboczy, następuj±cy po dniu kiedy zamówienie zostało wysłane.

§3 Potwierdzenie przyjęcia zlecenia

1. Biuro potwierdza przyjęcie zlecenia, przez co zobowi±zuje się do wykonania usługi w terminie i trybie określonym w zamówieniu. Potwierdzenie zamówienia odsyłane jest do Zleceniodawcy faksem lub drog± elektroniczn± w tym samym dniu, w którym Biuro otrzymało złożone przez Zleceniodawcę zamówienia, pod warunkiem, że dotarło ono do godziny 15:00. Zlecenia złożone po godzinie 15:00 w dniu roboczym (lub w dni wolne od pracy) potwierdzane s± kolejnego dnia roboczego, najpóĽniej do godziny 15:00.

2. Wszelkie zmiany zamówienia musz± mieć formę pisemn±.

3. Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania otrzymanego zamówienia, w sytuacji, gdy i istniej± obiektywne przyczyny uniemożliwiaj±ce należyte wywi±zanie się ze zlecenia, w szczególności z powodu braku czytelności materiałów dostarczonych do tłumaczenia, niedyspozycyjności tłumacza lub też z innych przyczyn.

§4 Szczegółowe warunki realizacji zleceń

1. Standardowa strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego liczy 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego). Rozliczenie ilości znaków następuje na podstawie Statystyki Wyrazów, znajduj±cej się w Narzędziach MS Office Word, względnie innych narzędzi statystycznych, jeśli tak zostało to ustalone przy potwierdzaniu zamówienia.

2. Minimaln± jednostk± rozliczeniow± jest jedna strona rozliczeniowa.

3. Rozliczenie ilości stron następuje w zaokr±gleniu do 0,5 strony w górę.

4. Koszt tłumaczenia obliczany jest na podstawie obowi±zuj±cego cennika usług.

5. Po otrzymaniu dokumentu do tłumaczenia Biuro dokonuje wyceny tłumaczenia i ustala termin realizacji zlecenia.

6. Stosuje się następuj±ce tryby realizacji zleceń:

- tryb zwykły - do 5 stron dziennie;

- tryb przyspieszony - 6-8 stron dziennie;

- tryb pilny - 9-14 stron dziennie;

- tryb superpilny - powyżej 14 stron

7. Do czasu realizacji zlecenia nie jest wliczany dzień przyjęcia zamówienia.

8. Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się sobót, niedziel i świ±t, a także dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Stawki ustalane s± zgodnie z obowi±zuj±cym Cennikiem, dostępnym na stronie internetowej Biura. Dopłata za tłumaczenie w trybie przyspieszonym wynosi 25%, pilnym 50%, a superpilnym 100% obowi±zuj±cej stawki podstawowej.

9. Tłumaczenie przekazywane jest przez Biuro w formie elektronicznej w ustalonym formacie pliku, względnie faksem, poczt± lub kurierem. Możliwy jest także osobisty odbiór przetłumaczonych dokumentów w siedzibie Biura. W przypadku wysyłki tłumaczenia poczt± lub kurierem koszty przesyłki ponoszone s± przez Zleceniodawcę. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóĽnienia wynikaj±ce z problemów telekomunikacyjnych lub nieterminowego dostarczenia przesyłki ze strony poczty lub kuriera.

10. Informacje zawarte we wszystkich dokumentach powierzanych przez Zleceniodawcę do tłumaczenia s± traktowane jako poufne i nie s± udostępniane osobom trzecim, z wyj±tkiem materiałów powszechnie dostępnych takich jak publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.

11. Na życzenie Zleceniodawcy Biuro może dostarczyć zobowi±zanie do zachowania poufności podpisane przez tłumaczy i personel Biura zajmuj±cy się realizacj± danego zlecenia.

§5 Odwoływanie zleceń

1. Zleceniodawca uprawniony jest do odwołania zlecenia tłumaczenia, w takim przypadku zobowi±zany jest jednak do zapłaty wynagrodzenia za pracę wykonan± przez tłumacza do momentu złożenia tejże rezygnacji.

2. Odwołanie zlecenia musi nast±pić w formie pisemnej.

§6 Zasady płatności

1. Po wykonaniu zlecenia Biuro wystawia Zleceniodawcy rachunek, który Zleceniodawca zobowi±zany jest opłacić w terminie 14 dni od dnia jego wystawienia, za wyj±tkiem sytuacji , w których ustalony został inny termin płatności. Zapłata dokonywana jest przelewem na konto bankowe Biura, wskazane na wystawionym rachunku. Za dzień zapłaty uważany jest dzień wpływu środków na konto bankowe Biura. Rachunek może także zostać uregulowany osobiście w siedzibie Biura, w przypadku zapłaty przez Zleceniodawcę gotówk±.

2. Terminy płatności dłuższe niż 14 dni mog± zostać ustalone indywidualnie.

3. Na życzenie Zleceniodawcy Biuro rozpatrzy możliwość wystawiania miesięcznych rachunków zbiorczych.

4. W niektórych przypadkach, w szczególności w przypadku większych projektów, Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania od Zleceniodawcy zaliczki w formie przepłaty, przed przyst±pieniem do realizacji zamówienia.

§7 Reklamacje

1. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji dotycz±cej tłumaczenia, jeśli według niego zawiera ono błędy, jeśli błędy te wskaże oraz uzasadni.

2. Reklamacja dotyczyć może także nie dotrzymania terminu przekazania tłumaczenia, jeśli przyczyna opóĽnienia znajdowała się po stronie Biura.

3. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej oraz uzasadniona.

4. W przypadku zaistnienia błędów o których mowa w pkt. 1 Biuro zobowi±zuje się do ich poprawienia. Termin usunięcia błędów zależy od wielkości tłumaczonego dokumentu i ustalany jest indywidualnie.

§8 Pozostałe ustalenia

1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu powstałe na skutek błędów występuj±cych w przekazanym do tłumaczenia oryginale tekstu.

2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóĽnienia w przekazaniu wykonanego tłumaczenia, wynikaj±ce z zaistnienia tzw. siły wyższej, jak na przykład przerw w dostawie pr±du, awarii sieci komputerowych itp.

§9 Postanowienia końcowe

1. Biuro zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu oraz Cennika.

2. Wszelkie zmiany w cenniku lub regulaminie będ± ogłoszone na stronach biura tłumaczeń z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Aktualna wersja Regulaminu oraz Cennika znajduje się na stronie internetowej Biura.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj± zastosowanie ogólnie obowi±zuj±ce przepisy prawa.