Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia

za czynności tłumacza przysięgłego

(Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r. Nr 15, poz.131 ii Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 265)

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.

§ 2.1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:

1) za stronę tłumaczenia na język polski:

a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego - 23 zł,

b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - 24,77 zł,

c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim - 30,07 zł,

d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 33,61 zł;

2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - 30,07 zł,

b) na inny język europejski i na język łaciński - 35,38 zł,

c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim - 40,69 zł,

d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 49,54 zł.

2. Za sporządzenie tłumaczenia, na wniosek zlecającego, w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym stawki określone w ust. 1 podwyższa się o 100%.

§ 3. Za tłumaczenia tekstów:

1) zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną;

2) sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporzą­dzonych pismem technicznym;

3) trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym

- stawki przewidziane w § 2 ust. 1 podwyższa się o 25%.

§ 4. Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obce­go na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 50% stawki przewidzianej za tłumaczenie, określonej w § 2 ust. 1.

§ 5. Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę wynagrodzenie wynosi 30% stawki przewidzianej za tłumaczenie określonej w § 2 ust. 1.

§ 6.1. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłuma­czenia określoną w § 2 ust. 1 i powiększoną o 30%, a w postę­powaniu przyspieszonym o 100%.

2. Godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynno­ści.

§ 7. Należne kwoty wynagrodzenia, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3-5 oraz § 6 ust. 1, podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest wyższa od 0,50 grosza, lub w dół, jeżeli jest równa lub niższa od 0,50 grosza.

§ 8.1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki prze­stankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.

2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszy­nopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 oraz z 2000 r. Nr 65, poz. 772) zachowanym w mocy na podstawie art. 211 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, oz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98), które traci moc z dniem 27 stycznia 2005 r. na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o za­wodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702). Rozporządzenie zmieniające z dnia 27 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 265) weszło w ży­cie z dniem 12 marca 2007 r.