Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

z dnia 25 marca 2001 r.

(Dziennik Ustaw Nr 106 z 25 maja 2011, poz. Nr 622)

Wyciąg dotyczący zmian

w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego

Art. 67. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

(Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z 2006 r. Nr 107, poz. 722 oraz z 2010 r. Nr 182, poz.

1228) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji

Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o

którym mowa w pkt 1;";

2) w art. 4 uchyla się ust. 3;

3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoba, która złożyła ślubowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega z urzędu wpisowi

na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.".

Art. 105. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r. (…).